Tập lời tiên tri Easy tomorrow (성시경) 2021year

 Anh dự đoán một cái

 

 Tối nay các bạn

 Không có ai cảm giác bầu không khí bị chùng xuống

 Không có ai tiếng hò hát lớn

 

 Sáng mai?

 Bạn có thể nhớ lại cả nói chuyện khi nhậu

 

 Easy Tomorrow giúp bạn giảm say nhanh chóng

 

 Trước tiên uống Easy Tomorrow một gói đã

 Sảng khoái, Easy Tomorrow

listList